Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teorie turistiky 2.díl - Mapa

31. 12. 2009

Mapa

            Mapa je základní pomůckou při turistickém pohybu v terénu. Analysa dobré mapy umožňuje povšechnou i podrobnou orientaci při cestě, vytyčení směru pochodu, rozvržení odpočinku,mapa informuje o možnostech zásobování a noclehu, o náročnosti tury a jiném.

1.Geometrická podstata map

            Sestrojení mapy se děje vždy geometrickou cestou. V mapě se zobrazuje buď celý povrch zemský nebo jeho část.

            Postup při konstruování mapy si můžeme představit zhruba takto:

            K zobrazovanému povrchu zemskému se přiřadí taková průmětna, na níž jsou všechny svislé přímky, jež procházejí jednotlivými body povrchu zemského, kolmé. Po těchto svislých přímkách (těžnicích) se děje potom promítání příslušných bodů do průmětny. Vznikne jejich pravoúhlý či horizontální průmět. Aby průměty bodů byly odpovídající a přesné, je třeba zvolit takovou průmětnu, kterou lze přesně matematicky definovat, ale jež se současně také svým tvarem co nejvíce přibližuje k povrchu zemskému.Toto přimknutí je zejména důležité v oblasti zobrazovaného území. Přiřazení průmětny se děje tak, že tato prochází střední úrovní hladiny Jaderského moře v Terstu (u nových map Finského zálivu v Kronštadtu u Leningradu). Vertikální vzdálenosti bodů od ní jsou označovány jako nadmořské výšky nebo jako podmořské hloubky (při negativních výškách).

            Pro kartografickou a geodetickou potřebu se jeví dostačující průmětnou rotační elipsoidická plocha, na pólech méně zploštělá, tzv. rotační elipsoid. (Vznikne rotací elipsy kolem vedlejší osy.) Protože zakřivení rotační elipsoidické průmětny je velmi blízké zakřivení kulové plochy, lze v mnohých kartografických úlohách nahradit složitý elipsoid koulí. Nahrazuje se buď celý elipsoid nebo jen jeho části. Větší jednoduchost výpočtů na kouli není nikterak na úkor přesnosti.

            Geometricky podobným zmenšením horizontálního průměru zemského povrchu na kouli vznikne kulový model Země – globus. Mapy kulových globů jsou označovány jako mapy geografické. Měřítko geografické mapy udává, v jakém poměru jest poloměr koule, užité pro model, k poměru koule skutečné. Měřítko geografické mapy jest tedy měřítkem globu.

            K tomu, abychom obdrželi z průmětu povrchu zemského na kouli či elipsoid (globus) mapu, je zapotřebí převést jednotlivé prvky do roviny nebo do takové plochy, kterou je možno do roviny rozvinout (plášť kužele, válce). Geometrický způsob, jakého se použije k převedení jednotlivých prvků zobrazovaného území do roviny, je označován jako zobrazovací metoda. Zobrazovacích metod může být nesčetně mnoho. (Rozeznávají se 4 hlavní skupiny: metody kuželové, válcové, azimutální a obecné čili vyrovnávací.)

            Stručně popsaný postup při konstruování map dovoluje nyní pochopit definici mapy, jež zní: mapa je rovinným obrazem pravoúhlého průmětu povrchu zemského, buď celého nebo jen jeho části, na vhodnou průmětnu.

Opsáno z:

Učební texty vysokých škol

Vysoká škola pedagogická v Praze

Pěší turistika

Vladimír Dohnal a kolektiv

1957

Státní pedagogické nakladatelství Praha

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář